ARCHETYPES
Pablo González Trejo
21 Octubre 2016
by Gabriel Virgilio Luciani

Per comprendre la nova sèrie d’en Pablo González-Trejo, cal entendre la dualitat de la definició del seu títol. La primera interpretació, i la més comuna, es refereix a un model típic i pur d’una persona o un objecte— l’exemple més popular podrien ser els superherois. Després, hi ha l’explicació d’en Carl Jung que al·ludeix a una imatge antiga i arxivada que resideix a l’inconscient col·lectiu que s’hereta dels primers ancestres. Aquestes obres d’en Pablo Gonzàlez Trejo deriven de la por al desconegut: el monstre que resideix en nosaltres i en la foscor de la natura profunda i salvatge. L’anàlisi de Jung és per l’artista com una clarificació d’aquesta por i explica la irracionalitat que l’humà experimenta davant alguna cosa aparentment desconeguda.

Després d’anys de treballar amb la figura humana, González-Trejo gira la seva mirada cap a paisatges efímers tot i que, irònicament, els arquetips solen representar-se mitjançant la figura humana. L’artista intenta captar l’entesa universal subconscient i ancestral. Els nostres avantpassats tenien un respecte profund per la natura i eren conscients de la seva pròpia inferioritat – una consciència que hem perdut. La terra és la mare que compartim i, per tant, l’ésser humà està intrínsecament lligat a la natura. L’artista gosa recordar-nos allò que hem oblidat.

En el passat, en González-Trejo ha aplicat una tècnica més aviat híper-realista als seus quadres. Ara, fa servir un tractament més solt, amb degotejos gruixos i viscosos; cosa que augmenta la vaguetat dels arquetips. Mai són evidents i sempre estan enterrats sota una complexitat psicològica. Intentem afinar i enfocar les nostres lents per intentar aclarir aquests miratges. A més, l’artista treballa en format gros perquè l’espectador pugui entrar i interactuar amb les peces. Podem projectar les nostres vivències, pensaments i records per sobre d’aquestes taques sorolloses amb matèria existencial. Així doncs, les seves pintures gairebé funcionen de la mateixa manera que el cinema: veiem facetes nostres en els personatges i situacions projectades que poden provocar una catarsi aristotèlica. No podem evitar veure’ns reflectits en allò que veiem. L’oli de lli dens i pulcre aplicat a la superfície dels quadres exagera aquest aspecte de introspecció.

Aquesta sèrie sorgeix d’una varietat de fonts com a les xacres, la psicoanàlisi i les vivències de l’artista a Amèrica del Sud. Els colors violeta i lila són indicatius del seu concepte. La xacra violeta representa saviesa espiritual i universal. Representa allò que percebem a un nivell abstracte i no-físic; allò que intuïm. A més, a la natura el color lila li és més difícil de generar. Per això, pot resultar aclaparador veure aquesta abundància d’un color que es troba tan escassament. Sembla que en González-Trejo vol intentar incitar en nosaltres un autointerès psicològic. Vol que cerquem respostes en relació a nosaltres mateixos mitjançant l’art.

No es pot evitar pensar: “ jo hi he estat abans…”


Para apreciar la nueva serie de Pablo González-Trejo hay que entender la dualidad en la definición de su título. La primera interpretación, y la más común, se refiere al modelo típico y puro de una persona o un objeto- como serían, por ejemplo, los superhéroes. Después, está la explicación de Carl Jung que alude a una imagen antigua y archivada que reside en el inconsciente colectivo y que fue heredada de los primeros ancestros. Estas obras se derivan del miedo a lo desconocido: el monstruo que reside en la oscuridad de la naturaleza profunda y salvaje. El análisis de Jung sirve al artista como clarificación de este miedo y explica la irracionalidad que el humano experimenta delante de algo que aparentemente no conoce.

Después de años de trabajar con la figura humana, González-Trejo gira su mirada hacia paisajes efímeros, aunque -irónicamente- los arquetipos suelen representarse mediante la figura humana. El artista intenta captar el entendimiento universal subconsciente y ancestral. Nuestros antepasados tenían un respecto profundo a la tierra y eran conscientes de su propia inferioridad— una consciencia que hemos perdido. La tierra es la madre que compartimos y, por lo tanto, el ser humano está intrínsecamente ligado a la naturaleza. El artista se atreve a recordarnos aquello que hemos olvidado.

En el pasado, González-Trejo aplicaba a sus cuadros una técnica más bien hiperrealista. Ahora, utiliza un tratamiento más suelto, con goteos gruesos y viscosos, los cuales aumentan la vaguedad del arquetipo. Nunca son evidentes y siempre están enterrados bajo una complejidad psicológica. Intentamos afinar y enfocar nuestras lentes para aclarar estos espejismos. El tamaño grande de sus piezas nos invita a entrar e interactuar con ellas. Podemos proyectar nuestras vivencias, pensamientos y recuerdos por encima de estas manchas ruidosas con materia existencial. Así pues, sus pinturas casi funcionan de la misma manera que el cine: vemos facetas nuestras en los personajes y situaciones proyectadas que pueden incluso provocar una catarsis aristotélica. No podemos evitar reflejarnos en lo que vemos. El aceite de lino denso y pulcro aplicado a la superficie de los cuadros exagera este aspecto de introspección.

Esta serie surge de una variedad de fuentes como las chakras, el psicoanálisis y las vivencias del artista en Sudamérica. El violeta y el lila son indicativos de su concepto. El chakra violeta representa sabiduría espiritual y universal: lo que percibimos a un nivel abstracto y no-físico; aquello que intuimos. Además, el color lila en la naturaleza cuesta más en generarse. Por este motivo, puede resultar abrumador ver esta abundancia de un color que se encuentra tan escasamente. Parecería que González-Trejo intenta despertar en nosotros un auto-interés psicológico. Quiere que busquemos respuestas en relación a nosotros mismos mediante el arte.

No se puede evitar pensar: «yo he estado allí antes …»

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *